Webáruházunk a biztonságos használat mellett a felhasználói élmény javítása érdekében cookie-kat (sütiket) használ. Részletes információt a cookie-ról itt olvashatsz: Adatvédelmi tájékoztató

Elfogadom
Termékek Menü
0

Vásárlási feltételek

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

hatályos: 2015-11-09-től

Üdvözöllek honlapunkon! Köszönjük, hogy vásárlási szándékoddal minket kerestél meg!

Kérjük, hogy megrendelésed véglegesítése előtt figyelmesen olvasd el a jelen dokumentumot, mert megrendelésed véglegesítésével Ön elfogadja a jelen ÁSZF tartalmát! Ha a jelen Általános Szerződési Feltételekkel, a honlap használatával, az egyes termékekkel, a vásárlás menetével kapcsolatban kérdésed merült fel, úgy kérjük, vedd fel munkatársunkkal a kapcsolatot a megadott elérhetőségeken!

Szolgáltató (Eladó, Vállalkozás) adatai

Név: Kling Béla Kft

Székhely: 2364 Ócsa Munkácsy Mihály utca 3.

Levelezési cím: 2364 Ócsa, Munkácsy Mihály u. 3.

Nyilvántartásba vevő hatóság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága

Cégjegyzékszám: Cg. 13-09-177277

Adószám: 25380316-2-13

Képviselő: Becsei Szeréna

Telefonszám: +36-20/568-5059

E-mail: info@magyarspajz.hu

Honlap: http://www.magyarspajz.hu

Bankszámlaszám: 12012008-01528969-00200008

Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-90638/2015 NAIH-112705/2017.

b) Tárhelyszolgáltató adatai

Név: ShopRenter.hu Kft

Székhely: 4028 Debrecen, Kassai út 129. III/304.

Elérhetőség: +36-70/410-4714, info@shoprenter.hu

 

Felek: Eladó és Vevő együttesen

Fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy

Fogyasztói szerződés: olyan szerződés, melynek egyik alanya fogyasztónak minősül

Honlap: http://www.magyarspajz.hu weboldal, amely távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévőeszköznek minősül

Szerződés: Eladó és Vevő között a Honlap és elektronikus levelezés igénybevételével létrejövő adásvételi szerződés

Távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz: olyan eszköz, amely alkalmas a felek távollétében – szerződés megkötése érdekében – szerződési nyilatkozat megtételére. Ilyen eszköz különösen a címzett vagy a címzés nélküli nyomtatvány, a szabványlevél, a sajtótermékben közzétett hirdetés megrendelőlappal, a katalógus, a telefon, a telefax és az internetes hozzáférést biztosító eszköz

Távollévők között kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti termék vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak

Termék: a Honlap kínálatában szereplő, a Honlapon forgalomba hozott és értékesítésre szánt minden birtokba vehető forgalomképes ingó dolog, mely a Szerződés tárgyát képezi

Vállalkozás: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy

Vevő/Ön: a Honlapon keresztül vételi ajánlatot tevő szerződést kötő személy

A fogyasztó és a vállalkozás között kötött szerződések esetén (a továbbiakban: fogyasztói szerződés)

jótállás: a Polgári Törvénykönyv szerinti, valamint külön jogszabályban a fogyasztói szerződésekre meghatározott kötelező jótállás

Vonatkozó jogszabályok

A Szerződésre különösen az alábbi jogszabályok vonatkoznak:

1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről;

2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről;

2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (PTK);

151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról;

45/2014 (II.26) kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól;

19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól

 

Az ÁSZF hatálya, elfogadása, megváltoztatása

A közöttünk létrejövő szerződés tartalmát – a vonatkozó kötelező érvényű jogszabályok rendelkezései mellett – a jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF), valamint a honlapon található további tájékoztatások határozzák meg. Ennek megfelelően tartalmazza a jelen ÁSZF téged és bennünket illető jogokat és kötelezettségeket, a szerződés létrejöttének feltételeit, a teljesítési határidőket, a szállítási és fizetési feltételeket, a felelősségi szabályokat, valamint az elállási jog gyakorlásának feltételeit.

A megrendelése véglegesítése előtt köteles vagy megismerni a jelen ÁSZF rendelkezéseit. A webáruházunkon keresztül történő vásárlással elfogadod a jelen ÁSZF rendelkezéseit, és az ÁSZF maradéktalanul közted és az Eladó között létrejövő szerződés részét képezi. A jelen ÁSZF rendelkezéseit az Eladó a vonatkozó jogszabályok keretei között jogosult megváltoztatni.

Kérjük, hogy az ÁSZF rendelkezéseit minden vásárlás előtt szíveskedj elolvasni! Az ÁSZF esetleges módosítása a honlapon történő megjelenéstől érvényes. Az esetleges változtatások a már addig létrejött szerződéseket (visszaigazolt megrendeléseket) nem érintik.

 

A szerződés nyelve, a szerződés formája

A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések nyelve a magyar nyelv. A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések nem minősülnek írásba foglalt szerződéseknek, azokat az Eladó nem iktatja.

 

Árak

Az árak forintban értendők, tartalmazzák a 27%-os és 18%-os ÁFÁ-t. Az árak tájékoztató jellegűek, az árváltozás jogát fenntartjuk.

 

Panaszügyintézés és jogérvényesítési lehetőségek

A fogyasztó a termékkel vagy az Eladó tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

Telefon: +36-20/5685059

Internet cím: http://www.magyarspajz.hu

E-mail: info@magyarspajz.hu

Az Eladónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze. Ha a fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz kivizsgálása nem lehetséges, akkor az Eladó a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát a fogyasztónak átadja vagy megküldi email-ben. Az Eladó jegyzőkönyvet vesz fel a fogyasztó bejelentett igényéről és átvételi elismervénnyel igazoltan veszi át a terméket garanciális probléma esetén.

Amennyiben az Eladó és a fogyasztó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a fogyasztó számára:

 • Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál. Amennyiben a fogyasztó fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról.
 • Bírósági eljárás. Ügyfél jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény rendelkezései szerint.

A fogyasztóvédelmi közigazgatási hatósági ügyekben első fokon megyei illetékességgel a fővárosi és megyei kormányhivatalok fogyasztóvédelmi felügyelőségei, másodfokon országos illetékességgel a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság jár el. Az illetékességet megalapozza a fogyasztó lakóhelye, a vállalkozás székhelye, telephelye, valamint a jogsértés elkövetésének helye is. A kérelem bármely illetékes felügyelőségnél benyújtható.

Tájékoztatjuk, hogy velünk szemben fogyasztói panasszal élhetsz. Amennyiben a fogyasztói panaszod elutasítjuk, úgy jogosult vagy a lakóhelyed vagy tartózkodási helyed szerint illetékes Békéltető Testülethez is fordulni: a békéltető testület eljárása megindításának feltétele, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését. Az eljárásra - a fogyasztó erre irányuló kérelme alapján - az illetékes testület helyett a fogyasztó kérelmében megjelölt békéltető testület illetékes. A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

A békéltető testület eljárása a fogyasztó kérelmére indul. A kérelmet a békéltető testület elnökéhez kellírásban benyújtani: az írásbeliség követelményének levél, távirat, távgépíró vagy telefax útján, továbbá bármely egyéb olyan eszközzel is eleget lehet tenni, amely a címzett számára lehetővé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását, és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését.

A kérelemnek tartalmaznia kell

- a fogyasztó nevét, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét,

- a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás nevét, székhelyét vagy érintett telephelyét,

- ha a fogyasztó az illetékességet az illetékes békéltető testület helyett kérelmezett testület megjelölését,

- a fogyasztó álláspontjának rövid leírását, az azt alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait,

- a fogyasztó nyilatkozatát arról, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelte

- vitás ügy rendezését

- a fogyasztó nyilatkozatát arra nézve, hogy az ügyben más békéltető testület eljárását nem kezdeményezte, közvetítői eljárás nem indult, keresetlevél beadására, illetve fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelemelőterjesztésére nem került sor,

- a testület döntésére irányuló indítványt,

- a fogyasztó aláírását.

A kérelemhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát (kivonatát), amelynek tartalmára a fogyasztó bizonyítékként hivatkozik, így különösen a vállalkozás írásbeli nyilatkozatát a panasz elutasításáról, ennek hiányában a fogyasztó rendelkezésére álló egyéb írásos bizonyítékot az előírt egyeztetés megkísérléséről. Ha a fogyasztó meghatalmazott útján jár el, a kérelemhez csatolni kell a meghatalmazást.

A Békéltető Testületekről bővebb tájékoztatás itt érhető el: http://www.bekeltetes.hu

A területileg illetékes Békéltető Testületekről bővebb tájékoztatás itt érhető el:

http://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

Az egyes területileg illetékes Békéltető Testületek elérhetőségei:

Baranya Megyei Békéltető Testület

Cím: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36.

Telefonszám: 06-72-507-154

Fax: 06-72-507-152

E-mail: abeck@pbkik.hu; mbonyar@pbkik.hu

 

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület

Cím: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.

Telefonszám: 06-76-501-500; 06-76-501-525, 06-76-501-523

Fax: 06-76-501-538

E-mail: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu; mariann.matyus@bkmkik.hu

Honlap: www.bacsbekeltetes.hu Békés Megyei Békéltető Testület

Cím: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.

Telefonszám: 06-66-324-976

Fax: 06-66-324-976

E-mail: eva.toth@bmkik.hu

 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület

Cím: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.

Telefonszám:06-46-501-091;06-46-501-870

Fax: 06-46-501-099

E-mail: kalna.zsuzsa@bokik.hu

Budapesti Békéltető Testület

Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.

Telefonszám: 06-1-488-2131

Fax: 06-1-488-2186

E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu

 

Csongrád Megyei Békéltető Testület

Cím: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.

Telefonszám: 06-62-554-250/118

Fax: 06-62-426-149

E-mail: bekelteto.testulet@csmkik.hu

 

Fejér MegyeiFejér Megyei Békéltető Testület

Cím: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.

Telefonszám:06-22-510-310

Fax: 06-22-510-312

E-mail: fmkik@fmkik.hu

 

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület

Cím: 9021 Győr, Szent István út 10/a.

Telefonszám: 06-96-520-217

Fax: 06-96-520-218

E-mail: bekeltetotestulet@gymskik.hu

 

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület

Cím: 4025 Debrecen, Vörösmarty u. 13-15.

Telefonszám: 06-52-500-710

Fax: 06-52-500-720

E-mail: korosi.vanda@hbkik.hu

Heves Megyei Békéltető Testület

Cím: 3300 Eger, Faiskola út 15.

Telefonszám: 06-36-429-612

Fax: 06-36-323-615E-mail: hkik@hkik.hu

 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület

Cím: 5000 Szolnok, Verseghy park 8. III. emelet 305-306.

Telefonszám: 06-56-510-621, 06-20-373-2570

Fax: 06-56-510-628

E-mail: bekeltetotestulet@jnszmkik.hu

 

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület

Cím: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.

Telefonszám: 06-34-513-027

Fax: 06-34-316-259

E-mail: szilvi@kemkik.hu

 

Nógrád Megyei Békéltető Testület

Cím: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/A.

Telefonszám: 06-32-520-860

Fax: 06-32-520-862

E-mail: nkik@nkik.hu

 

Pest Megyei Békéltető Testület

Cím: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 6-8. III. emelet 331.

Telefonszám: 06-1-269-0703

Fax: 06-1-474-7921

E-mail: pmbekelteto@pmkik.hu

 

Somogy Megyei Békéltető Testület

Cím: 7400 Kaposvár, Anna u.6.

Telefonszám: 06-82-501-026

Fax: 06-82-501-046

E-mail: skik@skik.hu

 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület

Cím: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.

Telefonszám: 06-42-311-544

Fax: 06-42-311-750

E-mail: bekelteto@szabkam.hu

 

Tolna Megyei Békéltető Testület

Cím: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25. III. emelet

Telefonszám: 06-74-411-661

Fax: 06-74-411-456

E-mail: kamara@tmkik.hu

 

Vas Megyei Békéltető Testület

Cím: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2. Telefonszám: 06-94-312-356

Fax: 06-94-316-936

E-mail: vmkik@vmkik.hu

 

Veszprém Megyei Békéltető Testület

Cím: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1. földszint 116.

Telefonszám: 06-88-429-008

Fax: 06-88-412-150

E-mail: bekelteto@veszpremikamara.hu

 

Zala Megyei Békéltető Testület

Cím: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 24.

Telefonszám: 06-92-550-513

Fax: 06-92-550-525

E-mail: zmbekelteto@zmkik.hu

 

Online vitarendezési platform

Az Európai Bizottság létrehozott egy honlapot, amelybe a fogyasztók beregisztrálhatnak, így ezen keresztül lehetőségük nyílik arra, hogy online vásárláshoz kapcsolódó jogvitáikat ezen keresztül rendezzék egy kérelem kitöltésével, elkerülve a bírósági eljárást. Így a fogyasztók tudják érvényesíteni jogaikat a nélkül, hogy például a távolság meggátolná őket ebben.

Ha panaszt kívánsz tenni egy, az interneten vásárolt termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatban, és nem akarsz feltétlenül bírósághoz fordulni, igénybe veheti az online vitarendezés eszközét. A portálon te és a kereskedő, akivel szemben panasszal éltél, közösen kiválaszthatjátok a panasz kezelésével megbízni kívánt vitarendezési testületet.

Az online vitarendezési platform itt érhető el:

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=HU

 

Szerzői jogok

A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (továbbiakban: Szjt.) 1. § (1) bekezdése értelmében a weboldal szerzői műnek minősül, így annak minden része szerzői jogi védelem alatt áll. Az Szjt. 16. § (1) bekezdése alapján tilos a weboldalon található grafikai és szoftveres megoldások, számítógépi programalkotások engedély nélküli felhasználása, illetve bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a weboldal, vagy annak bármely része módosítható. A weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni a jogtulajdonos írásos hozzájárulása esetén is csak a weboldalra való hivatkozással, forrás feltüntetésével lehet. A jogtulajdonos: Kling Béla Kft

 

Részleges érvénytelenség, magatartási kódex

 Ha az ÁSZF valamely pontja jogilag hiányos vagy hatálytalan, attól még a szerződés további pontjai érvényben maradnak és a hatálytalan vagy hibás rész helyett az alkalmazandó rendelkezései érvényesek. Az Eladónak nincs a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódexe.

 

A termékek lényeges tulajdonságaira vonatkozó tájékoztatás

A honlapon a megvásárolható termékek lényeges tulajdonságairól az egyes termékeknél szereplő leírásokban adunk tájékoztatást. A termékoldalon található adatok tájékoztató jellegűek!

 

Az adatbeviteli hibák javítása - Felelősség a megadott adatok valóságáért

A megrendelés során a megrendelés véglegesítése előtt folyamatosan lehetőséged van az általad bevitt adatok módosítására. Felhívjuk a figyelmed, hogy a te felelősséged, hogy az Ön által megadott adatok pontosan kerüljenek bevitelre, hiszen az általad megadott adatok alapján kerül számlázásra, illetve szállításra a termék. A rendeléseddel tudomásul veszed, hogy az Eladó jogosult a hibás adatbeviteledből, a pontatlanul megadott adatokból eredő minden kárát és költségét rád hárítani. Az Eladó a pontatlan adatbevitel alapján történő teljesítésért felelősségét kizárja.

Felhívjuk a figyelmed arra, hogy a rosszul megadott e-mail cím vagy a postafiókhoz tartozó tárhely telítettsége a visszaigazolás kézbesítésének hiányát eredményezheti és meggátolhatja a szerződés létrejöttét.

 

Eljárás hibás ár esetén

Előfordulhat, hogy – pl. technikai hiba miatt - hibás ár szerepel a honlapon. Hibás ár esetén a megrendelést (a te ajánlatodat) a hibás áron nem áll módunkban elfogadni, és nem vagyunk kötelesek a terméket hibás áron értékesíteni. Hibás áron történő ajánlattétel esetén nem jön létre szerződés közöttünk. Amennyiben hibás áron teszel ajánlatot, a rendszer azt automatikusan visszaigazolja, ez azonban nem minősül az ajánlat elfogadásának a részünkről. Hibás áron történő általi ajánlattétel (megrendelés) esetén az Eladó munkatársa felhívja a figyelmed a helyes árra, és felajánlhatja a helyes áron történő szerződéskötést. A hibás ár helyett az Eladó által közölt helyes áron nem vagy köteles ajánlatot tenni, és szerződést kötni. Ez esetben nem jön létre szerződés a felek között.

 

A honlap használata

Regisztráció

A webáruházunkban a böngészés regisztráció nélkül történhet.

Vásárlás regisztráció nélkül, vagy regisztrációval is lehetséges. A regisztráció előnye, hogy amennyiben legközelebb is szeretnél tőlünk rendelni, adataid nem szükséges újonnan megadni, több szállítási/számlázási címet is felvehetsz, valamint a rendelés folyamatát is nyomon követheted.

 

A regisztrációhoz szükséges adatok:

név, e-mail cím

A megrendeléshez szükséges adatok:

név, e-mail cím, telefonszám, számlázási cím, szállítási cím

Ezek az adatok bármikor megváltoztathatók a bejelentkezés után a Beállítások menüpontban. Mobiltelefonszám megadására a szállítási értesítések fogadása érdekében van szükség.

Az adatokat egyéb célokra nem használjuk fel, azokat bizalmasan kezeljük.

 

 Bejelentkezés (ha regisztrált vásárlóként vásárolsz)

A bejelentkezés menete: A kezdőlapon a Bejelentkezés menüpontban a regisztrált e-mail cím és jelszó magadásával, vagy a megrendelés folyamatában a szállítási adatok megadásakor.

 

Rendelés menete

Kosárba tétel: A megvásárolni kívánt terméket a „Kosárba" gombra kattintva helyezd a kosárba. Ha a termék belekerül a kosárba, megtekinthető a kosár tartalma, a "Kosár" alatt a "Megtekint" gombra kattintva. Ekkor a "Kosár" oldalra kerülve a kosár tartalmát megtekintheted, termékek mennyiségét módosíthatod, és a kosárból a termékeket törölheted a „Törlés” gombra kattintva. Minden további termék kosárba helyezéséhez kattints a terméklistában a képek mellett található Kosárba ikonra. A "Kosár"-ból visszatérhetsz a vásárláshoz a "Vásárlás folytatása" gombra kattintva, vagy tovább léphetsz a "Pénztár" gombra kattintva a vásárlás befejezéséhez.

Ha végeztél a termékek kiválasztásával, akkor a "Kosár" oldalon beválthatod az esetleges kedvezményre jogosító kuponodat a kupon mezőbe beírva a kapott kuponkódot, és a "Beváltás" gombra kattintva.

 

Pénztár

A Pénztár oldalon kiválaszthatod, hogy regisztrált vásárlóként, vagy regisztráció nélkül vásárolsz e. A "Tovább" gombra kattintva az adatok megadása ablakba kerülsz. Itt kell megadni a nevet, értesítési telefonszámot, e-mail címet, számlázási, szállítási címet. A megadott adatokat az adatvédelmi nyilatkozat szerint bizalmasan kezeljük. A "Tovább" gombra kattintva a Szállítási mód ablakba kerülsz.

 

Szállítási mód

Itt választhatod ki a számodra optimális szállítási módot. Ez lehet:

 • MPL Csomagponti postán maradó szállítás
 • MPL Mol és COOP csomagponti szállítás
 • Magyar Spájz Házhoz szállítás megjelölt területekre
 • Személyes telephelyi átvétel (előre egyeztetett időpontban!)

Ha kiválasztottad a neked megfelelő szállítási módot a "tovább" gombra kattintva a "Fizetési mód" ablakba kerülsz.

 

Fizetési mód

Itt kiválaszthatod a számodra megfelelő fizetési módot. A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítője és visszaigazoló levél alapján minden költséget tartalmaz. A számlát a csomag minden esetben tartalmazza. A megrendelés ellenértéke több módon is fizethető:

 • Banki átutalás: (banki befizetés)

Kedvezményezett neve: Kling Béla Kft

Kedvezményezett bankszámla száma: 12012008-01528969-00200008

A megjegyzés rovatba kérlek írd be a neved, és a szállítási címet. Minden esetben a pontos végösszeget utald át.

Előre utalás esetén mindenképp várd meg a második visszaigazoló e-mailt, mielőtt átutalod a vételárat, mert előfordulhat, hogy munkatársunk megkeres a rendelés pontosításával. (készleten nem lévő, kifutó termékek esetén, stb.) A vásárlás végösszegének beérkezésekor kerül feladásra a csomag. Amennyiben 10 munkanapon belül nem kerül átutalásra a rendelés összege, úgy azt töröljük a rendszerünkből!

 

 • Utánvét: A megrendelt termék/ek árát a csomag átvételekor a kézbesítő futárnak, vagy a csomagpontokon szolgálatot teljesítő munkatársnak kell kifizetni. MPL házhoz szállítás esetén br 160 Ft az utánvét díja. Ez a 14 000 Ft feletti ingyenes szállítás esetén is felszámításra kerül. Az MPL Csomagponti postán maradó illetve MOL, COOP csomagponti szállítás esetén a megadott szállítási díj már tartalmazza az utánvét díját is.

 

 • Készpénzes fizetés: ezt a fizetési módot a „Magyar Spájz, és a „Személyes átvétel" szállítási/átvételi módnál választhatod. Ekkor a rendelés összege a csomag átvételekor munkatársunknak kerül átadásra.

A megfelelő fizetési mód kiválasztása után a "Tovább" gombra kattintva a "Rendelés összesítése" ablakba jutsz.

 

Rendelés összesítése

Itt áttekintheted a rendelésed összes adatait. A Megjegyzés rovatba esetleges szállításhoz kapcsolódó, vagy más fontos információt adhatsz meg (pl kapucsengőre írt név stb.) Ha munkahelyedre kéred a kézbesítést, kérlek, a neved mellett add meg a munkahelyed nevét, hogy biztosan megtaláljon a kézbesítő. Ha bármilyen adaton módosítani szeretnél, az adat típusa mellett található "Módosít" gombra kattintva megteheted. Elolvasva a Vásárlási feltételeket, és ezután a kis ablakban kipipálva elfogadod, a "Megrendelés" gombra kattintva véglegesítheted a rendelést. A megrendelés elküldése fizetési kötelezettséggel jár.

 

Webáruházunk fenntartja magának a jogot, hogy korlátozza a felhasználó hozzáférését a tervezett rendelés funkció vagy a rendelés leadása és/vagy valamely fizetési mód használata tekintetében, abban az esetben, ha a felhasználó viselkedésével vagy a magyarspajz.hu weboldalon folytatott tevékenységével valamilyen formában megkárosíthatja a magyarspajz webáruházat.

 

 A szerződés létrejötte

A megrendelés elküldése után rendszerünk a megrendelést rögzíti, és ennek tényét visszaigazoló emailben igazolja, „Függőben lévő státuszba téve a rendelést. Amennyiben a visszaigazoló e-mail 4 órán belül nem érkezik meg a regisztrációkor megadott e-mail címre, kérjük, az ügyfélszolgálatunkon keresztül jelezd felénk.

A visszaigazoló e-mail tartalmazza a megrendelés részletes adatait, ekkor még csak annyi történik, hogy megkaptuk a rendelésed. Ekkor munkatársunk áttekintve azt, küld egy második emailt, „Feldolgozás alatt” státusszal. Ezzel a második email kiküldésével jön létre a szerződés. A megrendelés adatait rendszerünk tárolja. Megrendelése távollévők között kötött írásos szerződésnek minősül.

Előre utalás esetén mindenképp várd meg a második visszaigazoló e-mailt, mielőtt átutalod a vételárat, mert előfordulhat, hogy munkatársunk megkeres a rendelés pontosításával. (készleten nem lévő, kifutó termékek esetén)

Figyelem! A helytelenül megadott e-mail cím vagy a postafiók tárhelyének telítettsége megakadályozhatja az automatikus visszaigazolás kézbesítését!

Az e-mailben található rendelési számra hivatkozva elérhetőségeink bármelyikén érdeklődni lehet a megrendeléssel kapcsolatban, vagy weboldalra belépve nyomon követhető a rendelés.

A megrendelések leadása bármikor történhet. A megrendelések feldolgozása munkanapokon 8 órától 18 óráig történik.

 

Módosítás a rendelés leadása után

Rendelés elküldése utáni módosítási szándékot ügyfélszolgálatunkon keresztül lehet jelezni.

Tel.: +36205685059

E-mail: szerenabecsei@gmail.com, info@magyarspajz.hu

 

Teljesítési határidő

A megrendelésre vonatkozóan az általános teljesítési határidő raktáron levő termékek esetében 1-4 munkanap, beszállításra váró termékek esetében 3-10 munkanap. Ettől eltérő esetekben munkatársunk felveszi a megrendelővel a kapcsolatot, és tájékoztat a termék beérkezéséről.

Jelen általános szerződési feltételek elfogadásával tudomásul veszed, hogy a megadott szállítási idő túllépése miatt az Eladó a kártérítési felelősségét kifejezetten kizárja.

 

Jogfenntartás, tulajdonjogi kikötés

Előfordulhat, hogy a honlapunkon szereplő egyes termékek gyártása megszűnt. Erre tekintettel fenntartjuk a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben, vagy teljes egészben. Részben történő teljesítés kizárólag a veled történő egyeztetést követően kerülhet sor. A termék vételárának előre történő kiegyenlítése esetén visszautalásra kerül az összeg részedre 5 munkanapon belül.

 

Szállítás

Cégünk a kiszállítást csak Magyarország területére tudja biztosítani! A termékeket A Magyar Posta Zrt MPL Postacsomag szolgálata szállítja. A csomagok Kling Béla Kft feladóval érkeznek! Ha a szállítást a munkahelyedre kéred, a neveden kívül kérlek, tüntesd fel a cég, munkahely nevét is, hogy a futár biztosan megtaláljon. Köszönjük!

 

 • MPL futárszolgálat házhoz szállítás

Az MPL futárszolgálat munkanapokon kézbesíti a megadott szállítási címre. A feladástól számítva 24-48 órán belül megtörténik a kézbesítés, amelynek várható idejéről a futárszolgálat a megadott mobiltelefon számra sms értesítést küld, ennek hiányában a rendeléshez megadott email címre küldi a tájékoztatást. Az MPL a küldeményt két alkalommal kíséreli meg kézbesíteni a címzett részére. Amennyiben az első kézbesítés sikertelen, a futár értesítőt hagy, esetleg a megadott telefonszámon egyeztet az újbóli kiszállítás idejéről a címzettel. A második kézbesítési kísérlet sikertelensége esetén a futár értesítőt hagy, melyen feltünteti azt a postahelyet, illetve őrzési időt, ahol és ameddig a jogosult a küldeményt átveheti.

Csomagkövetés: https://posta.hu/ugyfelszolgalat/nyomkovetes

MPL házhoz szállítás díja

0 – 5kg-ig:                 1000 Ft

5.1-10kg-ig              1200 Ft

10.1-20kg-ig            1400 Ft

20.1-40kg-ig            2100 Ft

14 000 Ft felett 40 kg-ig a kiszállítás ingyenes

Ha utánvéttel szeretnél fizetni, a szállítási díjhoz még hozzáadódik az utánvét díja, ami 160 Ft. Ezt a 14 000 Ft-os ingyenes szállítás összeghatára felett is felszámítjuk.

 

 • MPL PostaPonti postán maradó kézbesítés

Rendelésed kiszállítását kérheted az országszerte megtalálható mintegy 2550 postán, akár kis településeken is. A rendelés véglegesítésekor a szállítási mód megjelölésekor egy listából kiválaszthatod a számodra megfelelő postahivatalt, ahol annak nyitvatartási idejében csomagodat bármikor kényelmesen átveheted. A PostaPontra érkezésről, és annak átvételi határidejéről (10 nap) a futárcég a megadott mobiltelefon számra sms üzenetet küld, annak hiányában a rendeléshez megadott email címre tájékoztatást küld.

PostaPontra pontra kért csomag szállítási díja:

0-5kg-ig                    890Ft

5.1-10kg-ig              990Ft

10.1-20kg-ig            1300Ft

14 000 Ft feletti rendelés esetén 20kg-ig a szállítás ingyenes!

 

 • MPL Mol és COOP csomagponti szállítás

Rendelésed kiszállítást kérheted az országosan megtalálható Mol töltőállomásokon levő 125 csomagpont, vagy 112 COOP üzletben. A MOL töltőállomásokon a nap 24 órájában, a COOP üzletekben azok nyitvatartási idejében kényelmesen átveheted a csomagod. A MOL és COOP PostaPontra érkezésről, és annak átvételi határidejéről (10 nap) a futárcég a megadott mobiltelefon számra sms üzenetet küld, annak hiányában a rendeléshez megadott email címre tájékoztatást küld.

PostaPontra pontra kért csomag szállítási díja:

0-5kg-ig                    890Ft

5.1-10kg-ig              990Ft

10.1-20kg-ig            1300Ft

14 000 Ft felett a szállítás ingyenes!

 

 • Budapest és környéke (megjelölt területekre):

Ezt a szállítást a következő Budapesti kerületekbe és Pest megyei településekre tudjuk vállalni:

Budapest: XVIII, XIX, XX, XXI, XXIII

Települések: Alsónémedi, Alsópakony, Bugyi, Dabas, Dunaharaszti, Felsőpakony, Gyál, Inárcs, Kakucs, Ócsa, Taksony, Üllő

A Budapest és környéke szállítás díja:

0 - 1999 Ft-ig:          600Ft

2000-tól a szállítás ingyenes, nem számítunk fel díjat!

 

 • Személyes telephelyi átvétel:

Rendelésed telephelyünkön személyesen is átveheted. Ekkor nem számítunk fel szállítási díjat, ez a lehetőség ingyenes. Ebben az esetben a rendelés összegét előre utalással, vagy a helyszínen készpénzben egyenlítheted ki. Bankkártyás fizetésre itt nincs lehetőséged.

Fontos! Csak telefonon előre egyeztetett időpontban tudunk fogadni, ám elég rugalmasok vagyunk. Jöhetsz hétvégén, kora reggel, vagy 20 óráig is.

Telefonszám: 20 5685059

Cím: 2364 Ócsa, Munkácsy Mihály utca 3.

 

Webáruházunk fenntartja magának a jogot, hogy az át nem vett csomagok megrendelőjéhez és/vagy kézbesítési címéhez köthető újabb felhasználó regisztrációját korlátozza és/vagy megrendeléseit tárgytalannak tekintse. Továbbá webáruházunk fenntartja magának a jogot, hogy korlátozza a felhasználó hozzáférését a tervezett rendelés funkció vagy a rendelés leadása és/vagy valamely fizetési mód használata tekintetében,  abban az esetben, ha a felhasználó viselkedésével vagy a magyarspajz.hu weboldalon folytatott tevékenységével valamilyen formában megkárosíthatja a  magyarspajz.hu webáruházat.

A megrendelő által kért feltételek szerint teljesített, de át nem vett vagy átvétel megtagadása miatt visszaszállított csomagok esetében az ismételt kiszállítást csak előre kifizetett szállítási költség és visszaszállítási díj ellenében indítjuk el.

A feltüntetett kiszállítási díjak tartalmazzák a 27%-os ÁFA-t.

 

 Elállás joga - A visszaküldés feltételei

A megrendelt termék kézhezvételétől számított 14 napon belül a vevőnek joga van elállni vásárlástól. A termék árát a visszaküldést követő 14 napon belül visszafizetjük. A 14 napos határidő a visszaküldött termék webáruházunk számára történt kézbesítési napjától kezdődik. A termékek árának visszafizetése a vásárló által választott módon történik: A fogyasztó által megjelölt számlaszámra visszautaljuk. A visszatérítés a szállítási költségre nem vonatkozik, valamint a termék visszajuttatásának költsége is a vevőt terheli.

Elállási jog tájékoztató

Amennyiben az elállási jogoddal kívánsz élni, az erre irányuló szándékod írásbeli nyilatkozat elküldésével teheted meg, elektronikus, vagy postai úton.

Az elállási szándék nyilatkozatot webáruházunk haladéktalanul visszaigazolja, ezáltal érvényesnek tekinti. A nyilatkozatban megjelölt termékek visszaküldési határideje a nyilatkozat közlésétől számított 14 nap. A 14 napos határidő az elállási szándéknyilatkozat visszaigazolásának hiányában legfeljebb 3 hónap.

Postai levél útján történő elállásnál a levél postára adásának dátumát vesszük figyelembe a 14 nap számításakor. A levelet lehetőleg ajánlott levélként add fel, hogy egyértelműen bizonyítható legyen a feladás dátuma.

A megrendelt terméket juttasd vissza cégünk címére! Postázási cím: Kling Béla Kft 2364 Ócsa, Munkácsy Mihály utca 3. A visszaküldéssel felmerülő postai költségek minden esetben a vásárlót terhelik. A terméket ne utánvéttel, vagy portóval küldd vissza! Az utánvéttel, vagy portóval visszaküldött csomagot nem áll módunkban átvenni, annak visszajuttatásának költsége is a vevőt terheli! A vevő által feladásra kerülő  csomagok webáruházunkba történő visszaszállítása során felmerülő esetleges kárért webáruházunk nem vállal felelősséget, ilyen esetben az értéknyilvánítás nélkül feladott sérült csomagot webáruházunk nem veszi át. A termék tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges mértékű kipróbálást meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért a vevő felelősséggel tartozik az eladó felé, és azt meg kell térítenie részünkre!

Termék vásárlására irányuló szerződésnél a fogyasztó elállása esetében a vállalkozás mindaddig visszatarthatja a fogyasztónak visszatérítendő összeget, amíg a fogyasztó a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta a vállalkozás felé, hogy a terméket visszaküldte. Javasolt tehát a termék visszaküldését igazoló dokumentum másolatát haladéktalanul megküldeni a vállalkozás részére, annak érdekében, hogy a vállalkozás minél gyorsabban intézkedjen a termékért fizetett összeg visszatérítéséről.

 

Jelen dokumentumban nem szabályozott kérdésekkel kapcsolatban irányadó rendeletek:

A távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet

A Kormány 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelete a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól .

 

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelő neve, elérhetőségei:

Az adatkezelő megnevezése: Kling Béla Kft (a továbbiakban: Adatkezelő)

Az adatkezelő levelezési címe: 2364 Ócsa, Munkácsy Mihály utca 3.

Az adatkezelő e-mail címe: info@magyarspajz.hu

Az adatkezelő telefonszáma: +36-20/568-5059

Honlap: www.magyarspajz.hu

A honlapon végzett adatkezelések jogszabályi háttere, jogalapja, célja, a kezelt személyes adatok köre, valamint az adatkezelés időtartama

 

A cookie-k használatával kapcsolatos tájékoztatás

Mi az a cookie?

Az Adatkezelő a honlap látogatása során úgynevezett cookie-kat (sütiket) használ. A cookie betűből és számokból álló információcsomag, amit honlapunk az Ön böngészőjének küld el azzal a céllal, hogy elmentse bizonyos beállításait, megkönnyítse a honlapunk használatát és közreműködik abban, hogy néhány releváns, statisztikai jellegű információt gyűjtsünk a látogatóinkról. A cookie-k (sütik) nem tartalmaznak személyes információkat, és nem alkalmasak az egyéni felhasználó azonosítására. A cookie-k (sütik) gyakran olyan egyéni azonosítót tartalmaznak - egy titkos, véletlenül generált számsort - amelyet az Ön eszköze tárol. Néhány cookie (süti) a honlap bezárása után megszűnik, néhány pedig hosszabb időre tárolásra kerül számítógépén.

A cookie-k jogszabályi háttere és jogalapja:

Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban a te hozzájárulásod.

A honlap által használt cookie-k főbb jellemzői:

1. A működéshez szigorúan szükséges cookie-k: Ezek a cookie-k a weboldal használatához nélkülözhetetlenek, és lehetővé teszik a weboldal alapvető funkcióinak használatát. Ezek hiányában az oldal számos funkciója nem lesz elérhető számodra. Ezen típusú cookie-k élettartama kizárólag a munkamenet idejére korlátozódik.

2. A felhasználói élmény javítását szolgáló cookie-k: Ezek a cookie-k információkat gyűjtenek a felhasználó weboldalhasználatáról, például, hogy mely oldalakat látogatja leggyakrabban, vagy milyen hibaüzenetet kap a weboldalról. Ezek a cookie-k nem gyűjtenek a látogatót azonosító információkat, vagyis teljesen általános, névtelen információkkal dolgoznak. Az ezekből nyert adatokat a weboldal teljesítményének javítására használjuk. Ezen típusú cookie-k élettartama kizárólag a munkamenet idejére korlátozódik.

3. RTB személyre szabott retargeting cookiek-k A korábbi látogatók vagy felhasználók számára a Google Display Hálózaton található egyéb webhelyeken való böngészés, illetve termékeivel vagy szolgáltatásaival kapcsolatos kifejezések keresésekor jelenhetnek meg A honlap látogatói a következő linkre való kattintással kihagyhatják az RTB technológia használatát: http://adpilot.com/index.php?pid=privacy-optout

Amennyiben nem fogadod el a cookie-k használatát, akkor bizonyos funkciók nem lesznek elérhetőek. A cookie-k törléséről bővebb tájékoztatást az alábbi linkeken találhatsz:

Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/en-us/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11

Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-yourcomputer

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en

 

A megrendeléssel és a számlázással kapcsolatos adatkezelés

Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja:

Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Sztv.) rendelkezései jelentik. Az

 adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása, valamint – hozzájárulása visszavonása esetén – az Infotv. 6 § (5) bekezdése a) pontja alapján az Adatkezelőt terhelő, Sztv-ben megfogalmazott jogi kötelezettség teljesítése.

Az adatkezelés célja:

A jogszabályoknak megfelelő számla kiállítása és a számviteli bizonylat-megőrzési kötelezettség teljesítése. Az Sztv. 169. § (1)-(2) bekezdése alapján a gazdasági társaságoknak a könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot meg kell őrizniük.

Kezelt adatok köre:

Név, cím, e-mail cím, telefonszám.

Az adatkezelés időtartama:

A kiállított számlákat az Sztv. 169. § (2) bekezdése alapján a számla kiállításától számított 8 évig meg kell őrizni. Tájékoztatjuk arról, hogy amennyiben a számla kiállításához adott hozzájárulását visszavonja, az Adatkezelő az Infotv. 6. § (5) bekezdés a) pontja alapján jogosult a számla kiállítása során megismert személyes adatait 8 évig megőrizni.

 

Az áruszállításhoz kapcsolódó adatkezelés

Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja:

Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) előírásai jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban az te hozzájárulásod.

Az adatkezelés célja:

Az áruszállítás esetében az adatkezelés célja az, hogy a megrendelt árut az igényeidhez alkalmazkodva szerződéses partnerünk közreműködésével kiszállítsuk számodra.

A kezelt adatok köre:

Név, cím, e-mail cím, telefonszám.

Az adatkezelés időtartama:

Az Adatkezelő az adatokat a megrendelt áru kiszállításának időtartamáig kezeli.

 

A hírlevél-küldéssel kapcsolatos adatkezelés

Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja:Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grt.) jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával és a Grt. 6. § (1)-(2) bekezdésével összhangban a te hozzájárulásod.

 Az adatkezelés célja:

 Az adat kezelésének célja az, hogy értesülj a legfrissebb és legjobb ajánlatokról, akciókról.

 A kezelt adatok köre:

Név, cím, e-mail cím, telefonszám.

Az adatkezelés időtartama:

Az érintett hozzájárulásának visszavonásáig.

 

A személyre szabott reklámok küldésével és megjelenítésével kapcsolatos adatkezelés

Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja:

Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grt.) jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával és a Grt. 6. § (1)-(2) bekezdésével összhangban a te hozzájárulásod

Az adatkezelés célja:

Az adat kezelésének célja az, hogy az igényeidhez és preferenciáihoz legjobban igazdó, személyre szabott ajánlatokat juttassunk el a számodra.

A kezelt adatok köre:

Név, e-mail cím.

Az adatkezelés időtartama:

A hozzájárulásának visszavonásáig.

 

A regisztrációval együtt járó adatkezelés

Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja:

Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban te hozzájárulásod.

Az adatkezelés célja:

A regisztráció során megadott adatok tárolásával az Adatkezelő kényelmesebb szolgáltatást tud biztosítani (pl. az érintett adatait újabb vásárláskor nem kell ismét megadni)

A kezelt adatok köre:

Az adatkezelés során az Adatkezelő az neved, lakcímed, telefonszámod, e-mail címed, a megvásárolt termék jellemzőit és a vásárlás időpontját kezeli.

Az adatkezelés időtartama:

A hozzájárulásának visszavonásáig.

 

További adatkezelések

Amennyiben az Adatkezelő további adatkezelést kíván végezni, akkor előzetes tájékoztatatást nyújt az adatkezelés lényeges körülményeiről (adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja, az adatkezelés célja, a kezelt adatok köre, az adatkezelés időtartama).

Tájékoztatunk arról, hogy a hatóságok törvényi felhatalmazáson alapuló, írásbeli adatkéréseit az Adatkezelőnek teljesítenie kell. Az Adatkezelő az adattovábbításokról az Infotv. 15. § (2)-(3) bekezdésével összhangban nyilvántartást vezet (mely hatóságnak, milyen személyes adatot, milyen jogalapon, mikor továbbított az Adatkezelő), amelynek tartalmáról kérésére az Adatkezelő tájékoztatást nyújt, kivéve, ha a tájékoztatását törvény kizárja.

Adatfeldolgozó igénybevételéről és az adatkezeléshez kapcsolódó tevékenységükről.

 

A személyes adatok tárolására irányuló adatfeldolgozás

Az adatfeldolgozó megnevezése: ShopRenter.hu Kft

Az adatfeldolgozó elérhetőségei: Telefonszám: +36-70/410-4714, E-mail cím: info@shoprenter.hu

Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött írásbeli szerződés alapján a személyes adatok tárolását végzi. A személyes adatok megismerésére nem jogosult.

 

Az áruszállítással összefüggő adatfeldolgozói tevékenység

Az adatfeldolgozó megnevezése: Magyar Posta Zrt.

Az adatfeldolgozó székhelye: 1540 Budapest, Dunavirág u. 4-6.

Az adatfeldolgozó telefonszáma: +36-1/767-8200

Az adatfeldolgozó e-mail címe: ugyfelszolgalat@posta.hu

Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött írásbeli szerződés alapján közreműködik a megrendelt áru kiszállításában. Ennek során az Adatfeldolgozó a vevő nevét, címét és a telefonszámát a megrendelt áru kiszállításának időtartamáig kezelheti, ezt követően haladéktalanul törli.

 

Adatbiztonsági intézkedések

Az Adatkezelő kijelenti, hogy megfelelő biztonsági intézkedéseket hozott annak érdekében, hogy a személyes adatok védje a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

 

Az adatkezelés során tégedmegillető jogok

Az adatkezelés időtartamán belül megilletnek::

 • a tájékoztatáshoz való jog,
 • az adatok helyesbítéséhez való jog,
 • az adatok törléséhez való jog,
 • az adatok zárolásához való jog,
 • a tiltakozás joga.

 

Az adatkezelés időtartamán belül tájékoztatást kérhetsz az Adatkezelőtől a személyes adataid kezeléséről  Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül írásban, közérthető formában tájékoztat téged a kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá – amennyiben az adatok továbbítására is sor került – arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat.

Az adatkezelés időtartamán belül kérheted, hogy az Adatkezelő a személyes adatait helyesbítse. A kérésének az Adatkezelő legkésőbb 15 napon belül eleget tesz.

Lehetőséged van a személyes adatainak törlését kérni, amelynek az Adatkezelő legkésőbb 15 napon belül eleget tesz. A törlés joga nem terjed ki arra, ha az Adatkezelőt törvény kötelezi az adatok további tárolására, illetve arra az esetre, sem ha az Infotv. 6. § (5) bekezdésével összhangban az Adatkezelő jogosult a személyes adatok további kezelésére (így például a számlázással összefüggésben).

Kérheted, hogy az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az adatok végleges törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az a cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

Tiltakozhatsz személyes adatának kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén és az Infotv. 6. § (5) bekezdésében foglalt esetben; ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása – az Ön hozzájárulása nélkül – közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik.

Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről írásban tájékoztat. Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban vagy az érintett hozzájárulásával elektronikus úton közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.

Jogorvoslati lehetőségek

Amennyiben szerinted az Adatkezelő megsértette valamely, az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezést, vagy nem teljesítette valamely kérelmed, akkor vélelmezett jogellenes adatkezelés megszüntetése érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálati eljárását kezdeményezheti (levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).

Tájékoztatunk emellett arról is, hogy az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése esetén, vagy ha az Adatkezelő nem teljesítette valamely kérelmed, akkor az Adatkezelővel szemben bírósághoz fordulhatsz.

 

Adatvédelmi nyilvántartásba történő bejelentkezés

Az Infotv. rendelkezései értelmében az Adatkezelőnek bizonyos adatkezeléseit be kell jelentenie az

adatvédelmi nyilvántartásba.

Adatvédelmi nyilvántartási szám: NAIH-90638/2015

További adatvédelmi nyilvántartási szám:  NAIH-112705/2017.

 

Adatkezelési tájékoztató módosítása

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót módosítsa. A honlap módosítás hatályba lépését követő használatával elfogadja a módosított adatkezelési tájékoztatót. Az Adatkezelő gondoskodik arról, hogy módosítás esetén a korábbi szövegváltozat is elérhető legyen a honlapon.

 

Az információk tulajdonjoga

Kijelentjük, hogy a Kling Béla Kft. birtokolja az oldalainkon látható információkat. A www.magyarspajz.hu oldalainak tartalmát és a kialakítását nemzetközi és magyar törvények védik. Tilos továbbá a tőlünk származó információk, cikkek árusítása, bármilyen formában történő megváltoztatása és ismételt megjelentetése. A megjelent anyaggal kapcsolatos minden további jogunkat fenntartjuk, és szükség esetén akár bírósági úton is érvényesítjük.

Aki a webáruházunkba regisztrálja magát, az adatvédelmi nyilatkozatunkat elfogadottnak tekinti, azzal egyetért.

A 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról itt olvasható:  Nemzeti Jogszabálytár (www.njt.hu)

Letölthető pdf: Adatkezelési tájékoztató

Letölthető pdf: ÁSZF